Sammy & Stephanie

Prayogi & Merlita

 

 

Stenly & Pris

 

 

Patrick & Fena

 

 

Kevin & Cherry

 

 

Edgar & Gabby

 

 

Charles & Juliany

 

 

Jackson & Tiffany

 

 

 

Piere & Mega

 

Mario & Elysia