Sammy & Stephanie

 

Prayogi & Merlita

 

Stenly & Pris

 

Patrick & Fena

 

Kevin & Cherry

 

Edgar & Gabby

 

Charles & Juliany

 

Jackson & Tiffany

 

 

Piere & Mega

Mario & Elysia